Holtet Pukk og Betong AS leverer ferdigbetong fra vårt stasjonære blandeverk i Redalen. Vi leverer betong til større og mindre prosjekter over hele østlandet. Vi har god kapasitet, og disponerer selv alt av transport og pumpeutstyr. Anlegget har eget laboratorium hvor vi utfører kvalitetssikring av fersk og herdnet betong, vi anlyserer også delmaterialene som brukes i vår betong.

Bruk av betong
Plasstøpt betong er et bestandig og fleksibelt materiale som kan varieres i det uendelige. Beong har en rekke bruksområder og inviterer til kreative løsninger, utradisjonelle former og er et rimelig og konkurransedyktig byggemateriale. Vår lange erfaring er et resultat av leveranser til små og store prosjekter gjennom over 30 år.

Betong er ferskvare. Betong egner seg svært godt i bygninger som utsettes for tunge belastninger og er et brannsikkert materiale. En typisk betongblanding består som regel av cirka 10-15% sement, 60-75% tilslag og 15-20% vann.

Betongens muligheter
Betong er et vakkert materiale med stor fleksibilitet. Samtidig har det lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Derfor benyttes betong i de fleste bygg som settes opp i dag.

Fabrikkblandet betong inviterer til kreative løsninger og utradisjonelle former. Betong er plastisk og kan brukes til å skape uante former ingen andre materialer kan oppnå. Betong er svært bestandig og tåler store belastninger fra vann og miljø. Det har svært høy motstandsdyktighet mot slitasje, sulfater, metaller og syrer og er dessuten vanntett.

Betongens historie
Forskerne mener betongens historie kan ha begynt allerede for 9000 år siden. Vi vet at betong ble benyttet i 5600 år f. kr. i Jugoslavia. Kalk var bindemiddelet mellom grus, sand og stein i et gulv. Både egypterne og grekerne kjente til kalkens egenskap, og når romerne kom på banen ble det virkelig fart i sakene. De hadde til og med lært å lage lettere betong til bruk i høyden.
Med rommerrikets fall senket mørket seg over Europa i tusen år. Først på 1100 tallet var det igjen spede forsøk med bruk av betong i Tyskland og England. Da John Smeaton bygde fyrtårnet på Eddystoneklippen utenfor England i 1756 var betong byggematerialet. Etter det har utviklingen gått jevnt og trutt.

På midten av 1800-tallet kom sement og betong til Norge. De siste hundre årene har vi lært å tilsette ulike stoffer til betongen for å gi den bedre egenskaper, men fortsatt er mye det samme som da den romerske keiser Titus Flavius Vespasian lot bygge Colosseum for nesten 2000 år siden.

Transportbånd
Levering med transportbånd er effektivt og fleksibelt. Du kan få betongen fordelt utover en hel flate, eller rett i forskalingen. Det er også mulig å få betongen levert inn gjennom dører eller vinduer. Vi disponerer biler med transportbånd med rekkevidde opp til 16 meter. Med båndet kan det leveres i en radius på 180° bak bilen.

Teleskoprenne
Vi disponerer flere biler med hydrauliske teleskoprenner. Disse kan levere i en radius på 180° bak bilen. Du kan få betongen fordelt utover en hel flate, eller rett i forskalingen. Det er også mulig å få betongen levert inn gjennom dører eller vinduer.

Hydrauliske teleskoprenner har en praktisk leveringsavstand på 3-9 meter. Maksimum leveringshøyde på levering 9 meter fra bilen er 1 meter over bakkenivå der bilen står. Ta kontakt med oss for flere opplysninger om denne bil typen

Betongpumpe
Vi disponerer både vanlige betongpumper og betongpumper påmontert bil med trommel (pumpemixer). Alle betongpumpene har en 3-delt arm med total rekkevidde opp til 36 meter. I tillegg kan det skjøtes på med rør og/eller slanger som kan legges på bakken. Totalt kan rekkevidden på denne måten økes med 40-50 meter. Ved bestilling må det opplyses om eventuell bruk av ekstra rør/slanger.

Du kan få betongen fordelt utover en hel flate, eller rett i forskalingen. Det er også mulig å få betongen levert inn gjennom dører eller vinduer.

Ta kontakt med oss for opplysninger om rekkevidde og muligheter på betongpumper som vi disponerer.

Sement – sement er et hydraulisk bindemiddel (dvs. at det kan størkne også under vann) som reagerer kjemisk ved tilførsel av vann. Det oppstår en masse som størkner, herdner og blir hard. Når herdningen skjer i en blanding som også inneholder sand og stein, vil sementpastaen lime det hele sammen til betong

Sementtyper – det er ulike typer sement som brukes alt etter hvilken betong man ønsker.

Tilslag – tilslag er fellesbetegnelsen for sand, grus og steinmaterialer. Tilslaget inndeles etter størrelsen på kornene

Tilsetninger 

Akselererende stoffer – påskynder betongens størkning og/eller herdning

Størkningsretarderende stoffer – forsinker begynnende størkning i betongen

Luftinnførende stoffer – for å få en mer frostbestandig betong.

Injeksjonsstoffer – stoffer som ekspanderer og som har en tettende virkning.

Fargestoffer – pigmenter farver sementlimet (normalt inntil 5% av sementvekt)

Silika – silikastøv er pozzolanmateriale som er et biprodukt ved produksjon av ferrolegeringer.

Betong

Fasthet – fasthet er den største spenningen, dvs. kraft pr. flateenhet, som et materiale kan tåle før det bryter sammen. Fastheten angis i Mpa (Megapascal) = N/mm2 (Newton /mm2).

Trykkfasthet – Betongens største trykkfasthet er den største trykkraft pr. flateenhet som betongen tåler før den bryter sammen. trykkfastheten angis som regel som 28-døgns-fasthet, dvs. trykkfastheten for et prøvestykke etter 28 dgns herding i vannbad med temperatur 20º. Prøvestykkene trykkes i en trykkpresse til de blir knust.

Betongfasthet – betongfastheten angis med tall basert på trykkfastheten etter 28 døgn etter Norsk standard fra B10 til B95. Betongkvaliteten er avhengig av sementlimets styrke. til mer vann man bruker i betongen til dårligere blir kvaliteten (v/c-forholdet)

V/C-forhold – for å få en betong med bestemt kvalitet, må det være et bestemt forhold mellom vann og sement. 2kg vann på 4 kg sement gir et v/c-forhold lik 0,5.

Vannbehov – Den vannmengde som er nødvendig for å få en bestemt støpelighet.

Konsistens (støpelighet) – Konsistensen er betegnelsen på betongens berarbeidbarhet. Til måling av konsistens brukes den såkalte synkkjeglen. Betongen fylles i tre lag og hvert lag gjennomstikkes 25 ganger med en 16mm glatt stålstang. Kjeglen løftes forsiktig opp. Betongkjeglen vil da sige noe alt etter hvor bløt betongen er. Hvor mye den siger måles – og dette mål er betongens synkmål eller slump.

Separasjon – Separasjon i betong betyr at delmaterialene skiller seg fra hverandre. Man kan få separasjon av tilslag, mørtel eller vannutskillelse. Tunge tilslag synker til bunns, lette flyter opp. separasjon kan føre til dårlig kvalitet på betong.

Komprimering – betong som skal plasseres i en form må bearbeides så luftlomene fjernes. Jo stivere betongen er til mer må den komprimeres.

Vibrering – det finnes ulike former for vibratorer som drives med luft eller elektromotor. under vibreringen settes vibratoren i meget hurtig rystende bevegelser – disse bevegelsene overføres til betongen som ristes sammen.

Påstøp og puss på gulv – puss på betonggulv bør ikke ha mindre tykkelse enn 20 mm eller større tykkelse enn 40 mm.

Støpeskjøt – denne oppstår dersom betongen står lenger enn et visst antall timer, avhengig av betongsammensetningen. Da vil betongen være så fast at det ikke blir samvirke mellom den gamle og den nye støpen.

Herdingstiltak – Vil man ha en god betong er det av avgjørende betydning å hindre tap av vann fra betongens overflate de første døgnene, og særlig de første timene etter utstøping. Tørker betongen for hurtig kan det oppstå riss. Ved å tilføre vann hindrer man slike problemer. Betong bør ideelt holdes fuktig i 7-14 dager.

Vinterstøping – Betong må aldri fryse i fersk tilstand. man skal aldri støpe på frossen mark.

Bestandighet – jo tettere betongen er, desto mer bestandig mot nedbrytning er den.

Svinn – Når betong tørker har den i likhet med andre materialer tendens til å krympe. Hos betong kalles dette svinn. Svinnet kan føre til sprekkdannelser – svinnriss – i betongen.

Krypning – Krypning av betong er en deformasjon som oppstår som følge av vedvarende belastning og derav spenninger. Dette kan føre til nedbøyninger.

Vanntett betong – Betong som skal kunne motstå ensidig vanntrykk. Gode tilslag er viktig. Tett sementlim kan man få når v/c-forholdet er 0,5 eller mindre.

Frostbestandig betong –ved å tilføre luft, dannes det små luftblærer. Det gjør at vann som alltid vil være i betong, får plass. Vann utvides når det fryser til is.

Forskaling

Støpeform – denne gir betongen form og utseende. Bærende forskaling – denne skal være solid nok til å bære den ferske betongen. I dag dominerer ulike typer systemforskaling markedet.

Armering

Armering – Armering brukes til å ta opp strekk-kreftene i betongen. Det finnes en rekke typer. I betong er de tre mest fremtredende tradisjonell stangarmering, enkle kamstålstenger eller kamstål i nett, stålfiber eller polyproylenfiber (plastfiber). Polypropylenfiber kan i motsetning til annen fiber kun oppta de strekkreftene som oppstår de aller første timene etter utstøping og kan derfor ikke benyttes som konstruktiv armering. Stålfiber benyttes i dag i stadig større omfang, særlig i golv, på bakgrunn av fiberens gode egenskaper til kraftoverføring mellom fiber og betong i hele konstruksjonens tverrsnitt.

Du som kunde har følgende ansvar

En vanlig betongbil uten lass veier ca 15 tonn.

Selv med forholdsvis små lass kommer derfor vekten fort opp i over 20 tonn. Med fullt lass blir vekten totalt på over 30 tonn. Det er derfor viktig at forholdene på byggeplassene er tilrettelagt for å motta så tunge biler.

Våre transportører har god erfaring i å vurdere de forskjellige adkomstene. Dersom transportøren er i tvil om framkommeligheten til leveringsstedet skal de ta dette opp med byggmester/kunde, og alternative løsninger skal diskuteres.

Dersom transportøren mener at forsøk på å fullføre leveransen medfører stor risiko for å kjøre seg fast, men at han i samarbeid med byggmester/kunde er blitt enige i at man skal gjøre et forsøk på å levere, må byggmester/kunde bekrefte på dette skriv at han hefter for mulige kostnader forbundet til innleie av redningshjelp, samt for eventuelle skader som oppstår på materiellet som følge av samme forhold.

Vi gjør også oppmerksom på at bestilt betong er å betrakte som kundens vare, og kunden må selv avgjøre hva som skal gjøres med denne. Betongbilen har mulighet til å ta med varen tilbake til avfallsplass på fabrikkområdet. Kunden må betale for varen og transport til byggeplass, og ekstrakostnader forbundet til retur blir belastet.

Pumpesjåfør fraskriver seg alt ansvar hvis det skulle ryke en slange under pumping med spesielle forhold f.eks. slangeutlegg inne i lokaler hvor det eventuelt vil bli materielle skader, og i lokaler hvor det oppholder seg personer som egentlig ikke trenger å være til stede. Leiebil Los Angeles Lufthavn

Pumping i kaldt vær (–10 °C og kaldere) er det stor fare for at betongen vil fryse i pumpa/rørgate og i slanger. Pumpesjåfør fraskriver seg dermed alt ansvar når det er kaldere enn – 10 °C hvis betongen skulle fryse slik at det ikke er mulig å få pumpet ut betongen. Da vil det være kunden som vil være økonomisk ansvarlig for alle kostnader dette vil føre med seg.